Dokáže umelá inteligencia zmaturovať? Takýto výsledok sme nečakali!

Chatbot AI

Maturita v podaní umelej inteligencie (Zdroj: GettyImages)

#V posledných mesiacoch sa nehovorí o ničom inom, ako o umelej inteligencii ChatGPT od Open AI. Keďže stredné školy sú v období maturít, rozhodli sa ju podrobiť tomuto testu. Skúšali sme ju zo slovenského jazyka a literatúry, z angličtiny vyššej úrovne aj z matematiky. Ako napokon chatbot dopadol? Skončil by strednú s dobrým maturitným vysvedčením?

Umelú inteligenciu sme skúšali:

Ako umelá inteligencia maturovala?

Vybrali sme zopár maturitných otázok z roku 2022 (keďže tohtoročné testy ešte nemajú overené kľúče) a zadali ich verzii ChatGPT, ktorú môžeš využívať aj ty zdarma. Platenú verziu sme cielene nevyužili.

Slovenský jazyk a literatúra
Zo slovenčiny a literatúry sme vybrali 10 otázok bez nadväznosti na ukážky. Pýtame sa dvomi formami – niekedy musela umelá inteligencia vybrať jednu správnu možnosť zo štyroch odpovedí, niekedy napísať správne znenie bez vopred stanovených odpovedí. Vybrali sme otázky z testu 2022 a overovali ich kľúčom 2022.

Anglický jazyk
Z testu z angličtiny sme dali chatbotovi prečítať ukážku s piatimi utajenými slovami, ktoré musel doplniť do textu. Vybrali sme otázku z testu 2022 a overovali ju kľúčom 2022.

Matematika
Z matematiky sme vybrali päť otázok bez sprievodného obrázku. Pýtali sme sa taktiež dvomi formami a chatbot musel raz vybrať z vopred napísaných odpovedí a raz musel napísať otázku na vlastnú päsť. Vybrali sme otázky z testu 2022 a overovali ich kľúčom 2022.

ChatGPT
Umelú inteligenciu sme podrobili skúške pre maturantov (Zdroj: GettyImages)

Slovenský jazyk a literatúra

#1

Otázka 1: Do ktorého literárneho smeru sa zaraďuje prevažná časť tvorby A. S. Puškina?
Odpoveď 1: Prevažná časť tvorby Alexandra Sergejeviča Puškina (1799 – 1837) sa zaraďuje do literárneho smeru romantizmu.
Výsledok 1: Správne.

#2

Otázka 2: V ktorej možnosti sa nenachádza skratka? (A) tzv. (B) napr. (C) -izmus (D) t. j.
Odpoveď 2: Skratka sa nenachádza v možnosti (C) -izmus.
Výsledok 2: Správne.

#3

Otázka #3: Určte druh vedľajšej vety v nasledujúcom súvetí: Postmoderna je teda taká literatúra, ktorá vystupuje proti akémukoľvek politickému diktátu.
Odpoveď #3: Konkrétne ide o prídavníkovú vetu.
Výsledok #3: Nesprávne (správna odpoveď je „prívlastková“).

#4

Otázka #4: V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie? (A) mozoľnaté dlane (B) dlžobné úpisy (C) správny nástroj (D) dospelí muži
Odpoveď #4: Združené pomenovanie sa nachádza v možnosti (A) mozoľnaté dlane.
Výsledok #4: Nesprávne (správna odpoveď je B).

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Prídeme kvôli umelej inteligencii o prácu? Bude to skôr naopak, pozri aké nové pozície vďaka AI vzniknú

#5

Otázka #5: Ktorý druh melódie na konci vety sa uplatňuje v nasledujúcej vete? Teraz bude pukať betón a lietať oceľ.
Odpoveď #5: Ide teda o paralelizmus, čo je štrukturálna rovnosť dvoch alebo viacerých prvkov, ktoré sú paralelne usporiadané. Nemôžeme však hovoriť o melódii, pretože melódia sa týka tónového priebehu a rytmu skladby.
Výsledok #5: Nesprávne (správna odpoveď je „klesavá“).

#6

Otázka #6: V ktorej možnosti sa nachádzajú iba prozaici? (A) D. Dušek, A. Bednár, L. Mňačko (B) I. Bukovčan, J. D. Salinger, J. Urban (C) J. C. Hronský, E. M. Remarque, I. Krasko (D) M. Rúfus, M. Válek, P. Jilemnický
Odpoveď #6: V možnosti (D) sa nachádzajú iba prozaici.
Výsledok #6: Nesprávne (správna odpoveď je A).

#7

Otázka #7: Vypíšte z nasledujúcej vety slovo, ktoré sa v nej v prúde reči spodobuje/znelostne asimiluje. … bolo toto dielo nestráviteľné a čudovali sa, ako vôbec mohlo vyjsť.
Odpoveď #7: Slovo, ktoré sa v zadaní znelostne asimiluje, je „vôbec“.
Výsledok #7: Správne.

#8

Otázka #8: Zmeňte nezhodný prívlastok z nasledujúcej vety na zhodný a napíšte ho: Dvere na kuchyni mala otvorené.
Odpoveď #8: Správna úprava by znela: „Dvere na kuchyni boli otvorené.“
Výsledok #8: Nesprávne (správna odpoveď je „kuchynské“).

#9

Otázka #9: Ak Molière ako autor zaradil svoju hru do repertoára svojho divadla, tak bol zároveň (A) scenáristom. (B) hercom. (C) režisérom. (D) dramaturgom.
Odpoveď #9: Ak Molière ako autor zaradil svoju hru do repertoára svojho divadla, tak bol zároveň (B) hercom.
Výsledok #9: Nesprávne (správna odpoveď je D).

#10

Otázka #10: Pomenujte vetný sklad v nasledujúcej vete: Čašníci sa idú pretrhnúť.
Odpoveď #10: Konkrétne, ide o vetu v tvare „podmet + prísudok“.
Výsledok #10: Nesprávne (správna odpoveď je „prisudzovací sklad“).

Zo slovenského jazyka a literatúry zvládla umelá inteligencia 3 správne odpovede z 10 otázok.

Anglický jazyk úrovne B2

Otázka: Doplň miesto čísiel 51, 52, 53, 54 a 55 jedno vhodné slovo. Something had to 51 done to unify the policing members of society, govern them to reduce corruption, and preferably pay them! These changes 52 brought in following the appointment of Sir Robert Peel as Home Secretary in 1822. He looked at the state of policing in the city and decided that it 53 important that there should be a centralized, standardized police force, all members of 54 would be officially paid by the government and answerable to the public. He presented his ideas to parliament, and saw them brought 55 life by the Metropolitan Police Act 1829.

Odpoveď: Something had to be done to unify the policing members of society, govern them to reduce corruption, and preferably pay them! These changes were brought in following the appointment of Sir Robert Peel as Home Secretary in 1822. He looked at the state of policing in the city and decided that it was important that there should be a centralized, standardized police force, all members of which would be officially paid by the government and answerable to the public. He presented his ideas to parliament, and saw them brought to life by the Metropolitan Police Act 1829.

Výsledok: Všetky doplnené slová sú správne.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Najnebezpečnejšie výzvy na TikToku: Strata zraku, popáleniny či smrť – na tieto si daj obrovský pozor!

Z anglického jazyka úrovne B2 zvládla umelá inteligencia 5 správnych odpovedí z 5 otázok.

Umelá inteligencia maturuje
Screenshot: hashtag.sk/Open AI

Matematika

#1

Otázka #1: Do kina išli dvojičky Danka a Janka a ich kamaráti Peter, Jozef a Mária. Všetci sedeli v jednom rade na piatich sedadlách vedľa seba. Číslom z intervalu <0;1> vyjadrite pravdepodobnosť, že dvojičky sedeli na susedných sedadlách.
Odpoveď #1: Pravdepodobnosť, že dvojičky sedeli na susedných sedadlách, je 0.6 alebo 60 %.
Výsledok #1: Nesprávne (správna odpoveď je 0.4, teda 40 %).

#2

Otázka #2: Koľkopercentný ročný úrok mi banka poskytla, ak môj vklad za 12 rokov vzrástol o jednu štvrtinu? Môj vklad a úroky zostávali uložené na účte a každoročne sa úročili. Neplatil som žiadne poplatky ani dane.
Odpoveď #2: Banka vám poskytla ročný úrok vo výške približne 1,32 % (zaokrúhlené na 2 desatinné miesta).
Výsledok #2: Nesprávne (správna odpoveď je 1,88 %).

#3

Otázka #3: Lucia má na svojej šatňovej skrinke zámok, ktorý sa otvára na 4-miestny číselný kód (napríklad 0000, 0089, 0551, 9123 ). Lucia svoj kód zabudla. Vie ale, že súčet všetkých štyroch číslic jej kódu je 4. Koľko takýchto kódov existuje? (A) 5 (B) 19 (C) 20 (D) 34 (E) 35
Odpoveď #3: Existuje 14 možností, voľba (C) 20 nie je správna odpoveď. Správna odpoveď je (B) 19.
Výsledok #3: Nesprávne (správna odpoveď je E).

#4

Otázka #4: Daný je rovnoramenný trojuholník. Vieme, že rameno trojuholníka je o 2 cm dlhšie ako jeho základňa a tiež vieme, že rameno trojuholníka je o 4 cm dlhšie ako výška na základňu. Vypočítajte obsah rovnoramenného trojuholníka v centimetroch štvorcových.
Odpoveď #4: obsah rovnoramenného trojuholníka je približne 18,9 centimetrov štvorcových.
Výsledok #4: Nesprávne (správna odpoveď je 480).

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Vedec Štefan Petrík: Dokonalý partner neexistuje - prečo podvádzame a nechceme partnera na celý život?

#5

Otázka #5: Nájdite najmenšie trojciferné číslo, ktoré má pri delení šiestimi zvyšok 3 a pri delení ôsmimi tiež zvyšok 3.
Odpoveď #5: 105 je najmenšie trojciferné číslo s požadovanými vlastnosťami.
Výsledok #5: Nesprávne (správna odpoveď je 123).

Z matematiky nezvládla umelá inteligencia ani jednu otázku.

Vyhodnotenie

Zo slovenského jazyka a literatúry by umelá inteligencia zmaturovala len s odretými ušami a v našom teste získala 30 %. Odpovedať vedel aj z priamych otázok aj z výberu vopred daných odpovedí. Správne odpovedal skôr v jednoduchších otázkach a bez nutnosti skloňovania.

V anglickom jazyku chatbot zažiaril. Do celého testu doplnil správne odpovede a získal tak 100 %. Išlo však o jednoduchý test. Hlasové ukážky ale chatbotovi nevieme dať vypočuť. Je pravdepodobné, že robot by zvládol aj test vyššej úrovne než nami testovanú B2, keďže je primárne zameraný na anglický jazyk.

V matematike ale chatbot pohorel. Z piatich otázok neodpovedal správne ani raz, a preto získal 0 %. Niekedy sa jeho výsledok približoval k správnej odpovedi a inokedy mu vyšlo úplne iné číslo, aké sa nachádzalo vo vopred stanovených odpovediach, a teda skôr tipoval.

Má teda pre teba zmysel maturovať?

Určite áno. Stále sú mnohé úkony, ktoré roboty na rozdiel od ľudí nevedia. Dobrá príprava je základ a čím viac by sme umelú inteligenciu o maturitách poučovali, tým lepšie by ich napokon zvládla. Preto sa počas akademického týždňa venuj učeniu, aby si získal lepšie výsledky ako chatbot v našom teste. Držíme palce.

Zmaturoval si lepšie alebo horšie ako umelá inteligencia?

Sleduj náš TikTok

Zdroj: hashtag.sk, chat.openai.com, NÚCEM
Odporúčame