Ochrana súkromia Hashtag.sk

Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov služieb spoločnosti MADWIRE, s. r. o. (ďalej aj ako „MADWIRE“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch), ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

Poskytovateľom služieb na webových stránkach na doméne hashtag.zoznam.sk spoločnosť MADWIRE.

Na webových stránkach spracúvame aj údaje  ako napr. rôzne online identifikátory a údaje súvisiace s vašou aktivitou na webových stránkach a ktoré zvyčajne samotné nie je  možné považovať za osobné údaje. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť a ako ho nastaviť je uvedené v texte o Cookies.

Spoločnosť MADWIRE prikladá veľký význam ochrane Vašich osobných údajov. Vždy Vás informujeme o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme počas Vašej návštevy našich webových stránok a o tom, ako  tieto údaje používame a ako môžete ovplyvniť tento proces.

Na aké účely Vaše údaje spracúvame?

Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

 • na uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb, ktoré využívate vrátane poskytovania zákazníckej podpory a odbornej pomoci a prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú poskytované odplatne
 • ochrana našich práv a oprávnených záujmov
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
 • štatistické účely
 • meranie návštevnosti našich stránok
 • analýza  Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim preferenciám
 • vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb
 • organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže
 • vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov
 • na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán
 • na cielené zobrazovanie reklamy
 • na  riešenie vašich sťažností a vyjadrenie k vašim otázkam
 • na žurnalistické účely,  t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby (napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).

Na  akom právnom základe Vaše údaje spracúvame?

Spracovanie osobných údajov je možné len na základe niektorého z právnych základov vymedzených právnymi predpismi (napr. súhlas, plnenie zmluvy, ochrana života, zdravia alebo majetku atď.)

Právnym základom spracovania Vašich údajov sú:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy, ak ste registrovaným používateľom našich služieb alebo  naším klientom alebo zákazníkom, s ktorým sme v zmluvnom vzťahu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • oprávnené záujmy spoločnosti MADWIRE, napr. vývoj produktov, zaistenie bezpečnosti našich systémov, štatistiky a merania návštevnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 • oprávnené záujmy tretích strán, napr. našich zmluvných partnerov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 • realizácia  práva na informácie a slobody prejavu podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR
 • plnenie našich zákonných povinností, napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a pod.

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie Vašich údajov potrebný súhlas, najmä  na použitie Vašich údajov na marketingové účely, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili spoločnosti MADWIRE súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel.  Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Súhlas

Ak  je právnym základom spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a to emailom na adrese hashtag@hashtag.sk príp. prostredníctvom na to vytvoreného rozhrania pri konkrétnom úkone ako je napríklad  položka Nastavenie súkromia“ v dolnej časti stránky webovej stránky alebo ikona „GDPR“ na stránke.

Aké údaje spracúvame a aká je  doba ich spracovania?

Ak ste registrovaným používateľom našich služieb, spracúvané údaje pozostávajú z údajov, ktoré ste zadali pri registrácii ako napr. meno, priezvisko, email, prezývka (nick), heslo a z údajov o Vašich činnostiach, ktoré ste vykonali v rámci tejto služby, vrátane registrácie a jej ukončenia.

Údaje získané v rámci registrácie a pri využívaní služby uchovávame počas doby trvania  využívania služby.  Následne niektoré základné údaje uchovávame počas primeranej doby, napr. údaj o názve emailovej adresy, kedy bolo ukončené používanie služby  a údaje vo forme  záloh prevádzkových údajov.

Ak ste ako zaregistrovaný používateľ zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je  prístupný verejnosti alebo ktorých obsah je prístupný iným registrovaným používateľom, tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, a teda nebudú po ukončení Vašej registrácie vymazané.  Na základe Vašej žiadosti ich vymažeme, ak to  bude technicky možné.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom,  kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporoch.

Ak ste na našich  webových stránkach poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch, tieto údaje ukladáme vrátane obsahu správy, ktoré ste poskytli a počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu,  zvyčajne nie dlhšie ako dva mesiace.

Keď navštívite webové stránky spoločnosti MADWIRE, naše webové servery dočasne zaznamenajú informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na naše webové stránky a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, IP adresu, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nepoužívame na vytváranie individuálnych používateľských profilov ani  ich nezdieľame s tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi.

Všetky osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu,  najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi.

Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi vychádzame pri určení primeranosti doby spracovania z doby (i) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči spoločnosti MADWIRE, (ii) z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na naše siete a služby a na detekciu iných bezpečnostných incidentov, (iii) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (iv) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík.

Aby sme Vám mohli  poskytnúť niektoré  služby alebo  Vás kontaktovať, potrebujeme poznať údaje, na základe ktorých Vás môžeme priamo identifikovať. V takom prípade Vás vždy  požiadame o poskytnutie údajov a máte možnosť sa oboznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby, preto si ich prosím dôkladne preštudujte.

Je poskytnutie údajov povinné ?

Vaše údaje poskytujete spoločnosti MADWIRE dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať.

Ak Vám povinnosť poskytnúť nám údaje bude vyplývať z právnych predpisov, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

Komu sprístupňujeme údaje o vás?

Spoločnosť MADWIRE sprístupňuje vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia);
 • Poradcom v oblasti  daní, práva alebo účtovníctva.

Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť MADWIRE poskytuje údaje o svojich používateľoch aj oprávneným orgánom ( o.i. polícia, prokuratúra) na základe žiadosti alebo príkazu.

Údaje využívané na žurnalistické účely sú verejne prístupné na našich webových stránkach.

Prenos do tretích krajín

Používanie technológií za štatistickým účelom nám a našim reklamným partnerom umožňuje zvýšiť relevanciu našich produktov a kampaní a pomáha nám poskytovať vám relevantný obsah.

Dovoľujeme si upozorniť vás, že používanie týchto služieb môže mať za následok spracovanie súborov cookies mimo EÚ alebo EHP (najmä Google Analytics). V niektorých krajinách to znamená riziko, že k údajom bude možné získať prístup z bezpečnostných a monitorovacích dôvodov bez toho, aby ste boli o tomto spracovaní informovaní alebo si mohli uplatniť svoj právne nároky. Tiež vás nedokážeme uistiť, že v tretej krajine si budete môcť uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby u týchto partnerov. Vykonali sme všetky úkony aby sme zabezpečili najvyšší možný štandard ochrany osobných údajov vrátane anonymizácie údajov už pri prenose do spoločnosti Google Ireland Limited. Spoločnosť Google Ireland Limited využíva Google LLC so sídlom v tretej krajine. Spoločnosť Google LLC verejne vyhlásila, že podľa platných právnych noriem v tretej krajine neobdržala žiadnu žiadosť o poskytnutie súčinnosti. Zároveň uviedla, že keby aj obdobnú žiadosť obdržala, z najvyššou pravdepodobnosťou by bola v rozpore so zákonom https://blog.google/around-the-globe/google-europe/its-time-for-a-new-eu-us-data-transfer-framework/ .

 Prístupnosť našich služieb pre deti a mladistvých

Služby, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť MADWIRE, nie sú určené pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov. Na internete však nie je vždy možné spoľahlivo určiť vek osoby, ktorá  sa registruje na našich stránkach.

V niektorých prípadoch vyžadujeme, aby registrujúca sa osoba priamo uviedla svoj vek, aby sme mohli skontrolovať, či sa k jej registrácii vyžaduje súhlas rodiča. Dovoľujeme si požiadať rodičov, aby nás kontaktovali v prípade, ak majú podozrenie, že ich dieťa používa niektorú našu službu a nesúhlasia s tým.

 

Ako treba pristupovať k ochrane údajov ?

Na účely ochrany údajov Vám odporúčame zachovávať nasledovné zásady:

 • Pri prihlasovaní sa do systémov alebo služieb prostredníctvom hesla používajte vždy silné heslo, ktoré je jedinečné a ktoré nebudete využívať pre iné služby. Vaše heslo neoznamujte iných osobám. Spoločnosť MADWIRE od Vás nikdy nebude vyžadovať, aby ste nám oznámili heslo, preto venujte zvýšenú pozornosť rôznym emailom, ktoré od Vás požadujú oznámenie hesla a ak sa odosielateľ takéhoto emailu vydáva za nášho zamestnanca alebo spolupracovníka, vždy nás o tom prosím informujte ( naše kontaktné údaje sú v závere tohto dokumentu),
 • Ak nám posielate dôverné alebo citlivé údaje, využívajte bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovaný súbor a odovzdanie  hesla iným komunikačným kanálom, prípadne šifrovanie,
 • Ak sa domnievate, že došlo k zneužitie Vašich údajov, k ich úniku alebo k neoprávnenému nakladaniu, prosím kontaktuje nás,
 • Ak nám poskytujete Vaše údaje, uvážte, či je nutné poskytnutie daných údajov. Zvýšenú pozornosť venujte poskytnutiu údajov, ktoré sa týkajú Vášho súkromia a nesúvisia s účelom, na ktorý ich poskytujete alebo ak sa jedná o údaje, ktoré zverejňujete, napr. v komentároch a pod. Ak si nie ste istý, či je primerané, aby ste nám poskytli všetky údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, kontaktujte nás a my overíme primeranosť rozsahu získavaných údajov,
 • Nezabúdajte, že osobné údaje a informácie, ktoré zverejníte na verejne prístupných miestach (ako je diskusia a podobne) môžu prezerať a eventuálne aj zneužiť iní užívatelia,
 • Ak v našich službách používate alebo zverejňujete osobné údaje tretích osôb, vyžiadajte si ich súhlas,
 • Ak máte menej ako 16 rokov, vždy si najprv overte s rodičmi, či súhlasia s tým, že používate naše služby.

Odkazy na iné webové stránky

Webové stránky spoločnosti MADWIRE obsahujú aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné webové stránky. Po prechode na iné stránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia. Za cudzie obsahy nemôžeme zodpovedať a ani si neprivlastňujeme cudzí obsah, preto Vás v primeranej forme (napr. symbolom, textom) upozorníme, že opúšťate webové stránky spoločnosti MADWIRE. Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ.

 

Spracovanie osobných údajov v kontaktných formulároch

Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje? MADWIRE zhromažďuje a používa vaše osobné údaje, aby vám mohol poskytnúť priame a personalizované odpovede na všeobecné otázky. Uchovávanie vašich kontaktných informácií je nevyhnutné najmä na účely zasielania odpovedí.

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní ani pri profilovaní.

Ak v kontaktných formulároch prejavíte záujem o reklamu alebo inzerciu, vaše údaje môžu byť spracované následne aj na účely zavedenia predzmluvných vzťahov  a na poskytovanie služieb.

Ak v kontaktných formulároch adresujete MADWIRE žiadosť vo veci spracovania osobných údajov, vaše údaje budú spracované aj na účely vyriešenia žiadosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR a na  plnenie povinností voči dotknutej osobe.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti MADWIRE ako prevádzkovateľa
 • spracovanie je  nevyhnutné na základe žiadosti dotknutej  osoby na zavedenie predzmluvných opatrení a plnenie zmluvy
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov MADWIRE ako prevádzkovateľa pri ochrane jeho záujmov a na preukázanie plnenia  jeho povinnosti

Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Na účely vykonania takejto spracovateľskej operácie získavame tieto kategórie osobných údajov:

 • Poskytovanie určitých osobných údajov je povinné, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky.

Získavajú a ďalej sa spracúvajú tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • kontaktné údaje – e-mailová adresa,)
 •  obsah vašej požiadavky alebo dopytu

V závislosti od typu žiadosti možno vyžadovať aj ďalšie špecifické osobné údaje (napr. telefónne číslo, ak nás kontaktujete telefonicky) alebo skutočnosti, ktoré súvisia s vašou otázkou.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na splnenie účelu získania alebo ďalšieho spracovania údajov vrátane vybavenia neskorších sťažností, a to maximálne počas troch rokov od dátumu odoslania vašej otázky.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-mailové správy, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sa uchovávajú buď na serveroch spoločnosti MADWIRE alebo jej zmluvného partnera v Európskej únii a zaviedli sme niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracovávaných osobných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tohto spracovania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom MADWIRE zodpovedným za vykonanie spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom na základe zásady „need-to-know“ (potreby poznať). Na týchto zamestnancov sa vzťahuje povinnosť zachovávať dôvernosť, ktorá im vyplýva z právnych predpisov, resp. v prípade potreby aj z dohôd o zachovávaní dôvernosti. Na spracovaní  vašich údajov pri niektorých  otázkach sa môžu podieľať aj naši sprostredkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať rovnaké bezpečnostné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov.

Služby tretích strán na našich webových stránkach

Na webových stránkach spoločnosti MADWIRE môžu byť umiestnené prvky, ktoré umožňujú zbieranie osobných údajov alebo sledovanie aktivity používateľov webových stránok tretími osobami. Tretími osobami, ktoré môžu týmto spôsobom získavať prístup k Vašim osobným údajom,  v závislosti od  druhu služby, ktorú používate alebo ste používali, môžu byť:

 • Tretie strany vykonávajúce analýzu návštevnosti
 • Prevádzkovatelia reklamných systémov cielenej reklamy

Údaje získavané v rámci remarketingu môžu byť zdieľané v rámci rovnakého reklamného systému s inými účastníkmi (klientmi)  rovnakej reklamnej siete, ale vždy len v takej podobe, ktorá neumožňuje konkrétne Vás identifikovať. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v texte o Cookies.

Webové stránky spoločnosti MADWIRE umožňujú zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako Twitter alebo Facebook a tieto aplikácie môžu zbierať údaje o Vašom správaní na našich stránkach.

Používanie sociálnych pluginov 

Webové stránky MADWIRE využívajú pluginy („Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) a Instagram (1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California 94025). Ak si v rámci portfólia MADWIRE otvoríte webovú stránku, v ktorej je integrovaný tzv. „social plugin“ spoločnosti Facebook, následne bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky MADWIRE ste navštívili.  MADWIRE nemá  žiaden vplyv na objem dát, ktoré Facebook sťahuje pomocou tohto pluginu. Viac informácií je možné získať  na adrese https://www.facebook.com/help/186325668085084.

Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ak  využijete funkciu pluginu (napríklad like, zdieľanie cez FB Messenger, vloženie komentára) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook.  I keď nemáte na Facebooku účet, je možné, že Facebook identifikuje vašu IP adresu a uloží ju. Integrovaný plugin Facebooku posiela priamo počas návštevy webovej stránky, na ktorej sa používa, údaje do Facebooku, a to aj keď používateľ webovej stránky na plugin neklikol. Informácií ohľadom práv a možností nastavenia ochrany súkromia sú zverejnené v politike ochrany súkromia  spoločnosti Facebook  https://www.facebook.com/policy.php. Sociálne pluginy Facebooku je možné v prehliadači zablokovať, napríklad niektorých z programov určených na blokovanie sociálnych médií.

Žiadosť o vymazanie údajov aplikácie

Stránka Hashtag.sk používa na získavanie informácií o počte komentárov, lajkov a zdieľaní jednotlivých článkov facebook aplikáciu. Facebook aplikácia môže mať prístup k informáciám o užívateľovi, ktorý je prihlásený na stránke facebook.com. Pre vymazanie informácií, ktorými aplikácia disponuje prejdite na stránke facebook.com do vášho profilu a následne na stránku Nastavenie a súkromie > Nastavenia > Aplikácie a weby.

Vyhľadajte aplikáciu s názvom Hashtag.sk a požiadajte o vymazanie. V reakcii na vašu žiadosť potvrdíme prijatie žiadosti o vymazanie údajov používateľa.

Prihlasovanie sa do služieb prostredníctvom údajov tretích strán

Niektoré naše webové služby umožňujú prihlásenie sa do webovej služby prostredníctvom systémov tretích strán. V rámci týchto aplikácii sú obvykle ukladané Vaše prístupové údaje do našich webových služieb. Tieto aplikácie umožňujú zdieľanie niektorých údajov s prevádzkovateľmi  daných systémov v rozsahu, ktorý príslušný prevádzkovateľ povolil. Viac informácií je možné získať u konkrétneho prevádzkovateľa systému a doručujeme Vám vždy sa dôkladne oboznámiť s podmienkami služby daného prevádzkovateľa ešte predtým, ako využijete tento systém prihlásenia sa do našich služieb.

Poučenie o Vašich zákonných právach

Všetkých používateľov našich webových stránok, ktorí poskytli spoločnosti MADWIRE svoje osobné údaje, informujeme o ich zákonných právach. Budeme sa snažiť vyjadriť sa k Vašim požiadavkám v čo najkratšej dobe, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti.

 Kontakty

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím spoločnosť MADWIRE emailom na adrese hashtag@hashtag.sk, alebo osobne na adrese MADWIRE, s. r. o. Svätoplukova II. 18892/2 A Bratislava, Slovakia 821 08 Slovakia.