Chceš študovať psychológiu? Dnes je veľmi žiadaná, pozri si vysoké školy na Slovensku aj v Čechách

Štúdium psychológie

Psychológia je odbor so širokým uplatnením (Zdroj: GettyImages)

#Psychológia nemusí nutne znamenať len terapeutické sedenia. Je to komplexná veda, ktorá priamo zasahuje do filozofie, pedagogiky, politológie a ďalších vedných útvarov. Profesionáli z nasledujúcich univerzít sa uplatňujú v mnohých sférach každodenného života a ich plat je veľmi lákavý.

Slovensko

#Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogický fakulta
Sídlo: Ružová 13, Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela sa nespolieha len na teoretické poznatky z odboru, a preto tu máš blízko aj k praxi. Spolupracuje s významnými partnermi, ktorí ťa po štúdiu radi zamestnajú. Uplatníš sa nielen ako pedagóg, ale aj psychológ, pracovník v oblasti ľudských zdrojov či ako duchovný funkcionár.

Študijné programy:

 • Psychológia (bakalárske, aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Učiteľstvo psychológie (bakalárske, aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Paneurópska vysoká škola

Fakulta: Paneurópska vysoká škola
Sídlo: Tomášikova 20, Bratislava

Paneurópska škola ponúka na Slovensku vysokoškolské vzdelávanie študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia, a to na piatich fakultách a v 40 riadne akreditovaných programoch. Psychológia je len jedným z nich. Vyučujú tu aj odborníci z praxe, ktorých poznajú nielen doma, ale aj v zahraničí.

Študijné programy:

 • Psychológia (bakalárske, aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Školská a pracovná psychológia (magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Školská psychológia (doktorandské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta: Filozofická fakulta
Sídlo: Námestie J. Herdu 2, Trnava

UCM si zakladá na rozvoji medziodborových vzťahov a prispôsobovaní sa moderným požiadavkám trhu, čo sa priebežne premieta do existujúcich aj pripravovaných študijných programov. Absolventi dostanú kompletný prehľad informácií z odboru a uplatnia sa aj ako profesori či výskumníci. Štúdium pokrýva všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania.

Študijné programy:

 • Psychológia (bakalárske, aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Všeobecná a experimentálna psychológia (doktorandské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Sídlo: Kraskova 601/1, Nitra

Nitrianska univerzita ponúka odbor psychológie len v jednom študijnom programe, ktorý zahŕňa bakalársky a magisterský diplom. Uplatniť sa vďaka nim vieš v sfére sociálnych, poradenských, výchovných a zdravotných služieb. Nechýba prepojenie s rôznymi známymi firmami na poli zdravotníctva a poradenstva.

Študijné programy:

 • Psychológia (bakalárske, aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta: Filozofická fakulta
Sídlo: 17. novembra 1, Prešov

Aj v Prešove ponúkajú študentov filozofie možnosť vzdelávať sa vo všetkých troch stupňoch štúdia. Majú učiteľské aj neučiteľské študijné programy zamerané najmä na humanitné a spoločensko-vedecké disciplíny. Po absolvovaní sa uplatníš v súkromnom aj verejnom sektora najmä ako psychológ.

Študijné programy:

 • Psychológia (bakalárske, aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Sociálna práca (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Všeobecný psychológia (doktorandské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

Česko

#Ostravská univerzita

Fakulta: Filozofická fakulta
Sídlo: Reální 1476/5, Ostrava

Práve táto fakulta je jednou z najväčších na Ostravskej univerzite. Študuje tu zhruba dvetisíc študentov. Neodlúčiteľnou súčasťou výuky je výskumná činnosť a počas štúdia sa môžeš zapojiť do viacerých národných aj medzinárodných projektov. Univerzita má sídlo priamo v centre mesta a aj dostupnosť z internátu je veľmi dobrá.

Študijné programy:

 • Psychológia (bakalárske štúdium), denná forma
 • Anglická psychológia (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj kombinovaná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Karlova univerzita v Prahe

Fakulta: Pedagogická fakulta
Sídlo: Magdalény Rettingovej 47/4, Praha

Fakulta pedagogiky ponúka obrovské množstvo programov, z ktorých sme nižšie vypichli len pár. Študovať tu môžeš nielen v českom, ale aj v anglickom či dokonca francúzskom jazyku. Okrem samotnej psychológie sa fakulta venuje aj biológii, didaktike, pedagogike a matematike.

Študijné programy:

 • Psychológia s rozšírením o špeciálnu pedagogiku (bakalárske štúdium), denná forma
 • Psychológia (magisterské štúdium), denná forma
 • Pedagogika a školská psychológia (doktorandské štúdium), denná aj kombinovaná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 Sleduj náš Instagram

Zdroj: hashtag.sk, vysokeskoly.sk, vysokedskoly.cz
Odporúčame