Zoznam všetkých verejných vysokých škôl na Slovensku: Ktorý odbor si napokon vyberieš?

UK v Bratislave

Prehľad dní otvorených dverí vysokých škôl 2023 (Zdroj: Archív Univerzity Komenského)

#Na Slovensku máme presne 20 verejných vysokých škôl. Štúdium na drvivej väčšine z nich ťa vyjde pomerne lacno. Zo skúsenosti môžeme povedať, že je to približne 20 – 30 eur na rok, samozrejme, mimo poplatkov za internát alebo medziročník. Najviac sa ich nachádza za západe Slovenska, no mnohé významné univerzity nájdeš aj na strednom či východnom Slovensku. Ktorá bude tvojou alma mater?

Západné SlovenskoStredné SlovenskoVýchodné Slovensko


Michal vyštudoval medicínu a prezradil, aké je byť mladým lekárom na Slovensku: Toto by mali učiť študentov od začiatku!


Západné Slovensko

Univerzita Komenského v Bratislave

Rok vzniku: 1919

Počet študentov: cca 21-tisíc

Fakulty: lekárska, filozofická, pedagogická, telesnej výchovy a športu, matematiky, fyziky a informatiky, evanjelická, sociálnych a ekonomických vied, právnická, prírodovedecká, farmaceutická, bohoslovecká, managementu

Univerzita Komenského je najväčšia a zároveň najstaršia univerzita na Slovensku. Okrem vzdelávania sa podieľa aj na dôležitom výskume v rôznych vedeckých oblastiach. Pravidelne sa umiestňuje aj v rebríčku najlepších univerzít sveta.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Rok vzniku: 1940

Počet študentov: cca 7-tisíc

Fakulty: národohospodárska, hospodárskej informatiky, medzinárodných vzťahov, obchodná, podnikového manažmentu, aplikovaných jazykov, podnikovo-hospodárska (v Košiciach)

Po absolvovaní štúdia na Ekonomickej univerzite si právom môžeš hovoriť ekonóm. Osvojíš si nielen teoretické, ale aj praktické poznatky svetovej ekonomiky. Počas svojej 80-ročnej existencie tu študovalo už viac ako 100-tisíc absolventov, ktorí sa uplatnili na rôznych pozíciách vo svojom odbore.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Rok vzniku: 1937

Počet študentov: cca 10-tisíc

Fakulty: stavebná, elektrotechnika a informatika, architektúra a dizajn, informačných technológií, strojnícka, chemickej a potravinárskej technológie, materiálno-technologická (v Trnave)

Bratislavská STU so sídlom na Vazovovej ponúka vzdelanie v oblasti technologického priemyslu. Jej študenti nachádzajú uplatnenie na tých najvyšších a najlepšie ohodnotených miestach na trhu práce. Vo výskume sa Univerzita zapája aj do programov v spolupráci s Európskou úniou.

Vysoká školy múzických umení v Bratislave

Rok vzniku: 1949

Počet študentov: cca tisíc

Fakulty: hudobná a tanečná, divadelná, filmová a televízna

Ak miluješ hudbu, divadlo alebo film, si na správnej adrese. VŠMU ponúka celý rad študijných programov pre teba – od bakalárskeho štúdia, až po doktorandské. Každá z fakúlt mimo vzdelávania a výskumu usporadúva každoročné medzinárodné festivaly Orfeus, Projekt Istropolitana a Áčko.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Rok vzniku: 1949

Počet študentov: cca 600

Študijné programy: reštaurátorská tvorba, intermédiá, textilná tvorba, úžitkové umenie, maliarstvo, grafika, fotografia, dizajn, vizuálna komunikácia, digitálne umenia, architektonická tvorba, výtvarné umenie

VŠVU sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Je modernou a dynamickou európskou školou, ktorá poskytuje kompletné bakalárske, magisterské aj doktorandské vzdelanie. Taktiež sa podieľa na výskume v oblasti umenia, technológií a kultúry.

Trnavská univerzita v Trnave

Rok vzniku: 1992

Počet študentov: cca 5-tisíc

Fakulty: zdravotníctva a sociálnej práce, pedagogická, teologická, filozofická, právnická

Trnavská univerzita bola založená ešte v 17. storočí, štúdium tu znovu otvorili pred 30 rokmi. Dnes ponúka študentom programy zamerané na zdravie, filozofiu či právo. Spolupracuje a má veľmi dobré vzťahy s univerzitami podobného zamerania v Česku, Nemecku, Veľkej Británii, Švédsku či USA.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Rok vzniku: 1997

Počet študentov: cca 5-tisíc

Fakulty: masmediálnej komunikácie, sociálnych vied, filozofická, prírodných vied, zdravotníckych vied, manažmentu

UCM je jednou z najmladších univerzít na Slovensku, hoci podľa počtu študentov by si to zrejme nepovedal. Ponúka kompletné vzdelanie od bakalárskeho po doktorandské štúdium a je jedinou univerzitou, ktorá má vo svojom študijnom programe zaradenú aj teóriu digitálnych hier.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vzniku: 1952

Počet študentov: cca 4-tisíc

Fakulty: agrobiológie a potravinových zdrojov, európskych štúdií a regionálneho rozvoja, technická, biotechnológie a potravinárstva, ekonomiky a manažmentu, záhradného a krajinného inžinierstva

SPU v Nitre ponúka študentom komplexné vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva a biológie. Reflektuje potreby doby v oblasti agropotravinárstva, a to nielen v lokálnom, ale aj v globálnom meradle. Bola prvou na Slovensku, ktorá ako prvá zaviedla kreditový systém vzdelávania ECTS Label.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rok vzniku: 1959

Počet študentov: cca 6-tisíc

Fakulty: prírodných vied a informatiky, stredoeurópskych štúdií, pedagogická, sociálnych vied a zdravotníctva, filozofická

Podobne ako jedna z trnavských univerzít, aj tá v Nitre nesie meno po svätom Cyrilovi. Táto inštitúcia pripravuje svojich študentov na prácu politológov, biológov, matematikov, fyzikov, informatikov, psychológov či žurnalistov.

Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rok vzniku: 1997

Počet študentov: cca 2-tisíc

Fakulty: zdravotníctva, sociálno-ekonomických vzťahov, špeciálnej techniky, priemyselných technológií (v Púchove)

Štúdium na Univerzite Alexandra Dubčeka je prepojené s praxou, ktorá má veľký vplyv aj na tvorbu študijných programov. Je vhodná pre tých študentov, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor.

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Rok vzniku: 2004

Počet študentov: cca 2-tisíc

Fakulty: ekonómie a informatiky, teologická, pedagogická

Tento rok oslavuje naša najmladšia slovenská univerzita vek dospelosti. Zabezpečuje však vzdelávanie od bakalárskeho štúdia až po doktorandské. Primárne sa tu vyučuje v maďarskom jazyku, no odborná terminológia sa učí aj v slovenčine a v angličtine.

Stredné Slovensko

Katolícka univerzita v Ružomberku

Rok vzniku: 2000

Počet študentov: cca 3-tisíc

Fakulty: zdravotníctva, pedagogická, filozofická, teologická (v Košiciach)

KU v Ružomberku ponúka štúdium v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu, práva, fyziky, chémie, biológie či informatiky. Je taktiež riadnym členom organizácie FUCE, ktorá oficiálne združuje európske katolícke univerzity. Študenti nájdu v areáli aj kaplnku sv. Alberta či univerzitný kostol.

Technická univerzita vo Zvolene

Rok vzniku: 1952

Počet študentov: cca 2-tisíc

Fakulty: drevárska, lesnícka, ekológie a environmentalistiky, techniky

Technická univerzita vo Zvolene je jedinečnou inštitúciou zameranou primárne na les, drevo, ekológiu a životné prostredie. Ponúka kompletné denné aj externé vzdelanie v oblasti forenznej kriminalistickej environmentalistiky, výrobnej techniky, dizajnu nábytku či lesníctva.

Žilinská univerzita v Žiline

Rok vzniku: 1953

Počet študentov: cca 7-tisíc

Fakulty: bezpečnostného inžinierstva, humanitných vied, riadenia a informatiky, strojnícka, elektrotechniky a informačných technológii, dopravy a strojov, stavebná

Žilinská univerzita patrí vo svojom odbore k slovenskému unikátu. Študenti dostanú možnosť študovať v kvalitne vybavených učebniach aj laboratóriách. Univerzita spolupracuje s viac ako 60 krajinami po celom svete, napríklad s USA, Brazíliou, Kubou, Japonskom či Čínou.

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Rok vzniku: 1997

Počet študentov: cca 500

Fakulty: dramatických umení, výtvarných umení, múzických umení

Ak sa zaujímaš o umenie a Bratislavu máš od ruky, poobzeraj sa po AU v Banskej Bystrici. Vyučíš sa tu v oblasti hudobného, výtvarného, divadelného či filmového umenia, a to od bakalárskeho štúdia až po doktorandské. V študijných programoch nájdeš napríklad filmovú a televíznu réžiu, divadelnú dramaturgiu, herectvo alebo voľné výtvarné umenie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rok vzniku: 1992

Počet študentov: cca 6-tisíc

Fakulty: ekonomická, prírodných vied, pedagogická, politických vied a medzinárodných vzťahov, filozofická, právnická

UMB ponúka študentom vzdelávanie na všetkých stupňoch (od bakalára po doktoranda) a formách štúdia (denné aj externé). Absolventi nachádzajú uplatnenie nielen na domácom trhu, ale často aj v zahraničí. Na univerzite prebieha aj výskum v spolupráci s rôznymi európskymi inštitúciami.

Východné Slovensko

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rok vzniku: 1949

Počet študentov: cca 2-tisíc

Študijné programy: všeobecné veterinárske lekárstvo, veterinárna sestra, vzťah človek – zviera, ochrana zvierat, bezpečnosť krmív a potravín, kynológia, farmácia, náuka o živočíchoch

Ak sa zaujímaš o zdravie ľudí a zvierat, táto Univerzita môže byť pre teba to pravé. Programy zahŕňajú štúdium od bakalárskeho vzdelania až po doktorandské, pričom v rámci niektorých majú študenti možnosť študovať v anglickom jazyku. Aktuálne je jedinou komplexnou vysokou školou svojho druhu na Slovensku.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Rok vzniku: 1959

Počet študentov: cca 7-tisíc

Fakulty: verejnej správy, lekárska, prírodovedecká, filozofická, právnická

UPJŠ ponúka kompletné trojstupňové vzdelanie v oblasti biológie, fyziky, informatiky, ekonomiky, politológie, práva, histórie a ďalších odborov. Absolventi si ľahko nájdu prácu doma aj v zahraničí. Študovať tu môžeš v slovenskom, anglickom aj nemeckom jazyku.

Technická univerzita v Košiciach

Rok vzniku: 1952

Počet študentov: cca 8-tisíc

Fakulty: ekonomická, elektrotechniky a informatiky, umení, letecká, strojnícka, baníctva a ekológie, metalurgie a recyklácie, stavebná, výrobných technológii (v Prešove)

Najväčšia univerzita na východe Slovenska ponúka možnosť študovať v mnohých odboroch. TUKE je medzinárodne uznávaná vzdelávacia, ale aj výskumná inštitúcia. Pravidelne sa umiestňuje v tisícke najlepších univerzít na svete. Nájdeš tu aj atletický štadión, spevácky zbor či študentskú televíziu a rádio.

Prešovská univerzita v Prešove

Rok vzniku: 1997

Počet študentov: cca. 7-tisíc

Fakulty: humanitných a prírodných vied, športu, filozofie, pedagogická, manažmentu, ekonomiky a obchodu, zdravotníckych odborov, teologická, bohoslovecká

Na to, že PU existuje iba 25 rokov, má veľa fakúlt, odborov aj študentov. Medzi obľúbené študijné programy tu patrí ošetrovateľstvo, dentálna hygiena, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a špeciálna pedagogika. Väčšina programov ponúka štúdium prvého a druhého stupňa, pravoslávna teológia aj tretí stupeň.


Ešte viac zaujímavých noviniek, tipov, vtipov a inšpirácie? Poď na náš TikTok!

Zdroj: Hashtag.sk, Portalvs.sk
Odporúčame