Chceš študovať marketing? Pozri si prehľad vysokých škôl u nás aj v Česku, na prihlášku je stále čas

Kam sa vybrať na výšku, ak ťa láka marketing? (Zdroj: Freepik/Master1305)

#Láka ťa svet marketingu a reklamy? Kde všade sa dá na Slovensku či v Českej republike študovať marketing a marketingová komunikácia, sa dozvieš v našom prehľade vysokých škôl. Prihášky treba podať čo najskôr.

Slovensko

#Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta (FiF UK) – Katedra marketingovej komunikácie

Termín podania prihlášky pre bakalárske štúdium je do 28. 2. 2023. Prihlášku je možné zaslať elektronickou alebo tlačenou formou. Každý školský rok katedra prijíma na bakalársky stupeň štúdia približne 30 ľudí. 

Prijímacie skúšky sa delia na dve časti:

Test všeobecných študijných predpokladov – tento test zabezpečuje spoločnosť SCIO, viac informácií o prípravných kurzoch a termínoch nájdeš na stránke www.scio.sk. Môžeš absolvovať aj viacej termínov testu, do hodnotenia sa ti zaráta iba najlepší výsledok.

Testy špecifických predpokladov (talentová skúška)Talentovky pozostávajú z dvoch praktických zadaní, ktoré musíš splniť:

 • V prvom zadaní dostaneš vybranú tému (výrobok, služba, akcia), napr. hodinky CASIO, a za určitý časový limit bude tvojou úlohou spracovať túto tému do podoby obrazovo-textového inzerátu.
 • V druhom zadaní dostaneš asi 5 až 10 náhodných výrazov, z ktorých budeš musieť vytvoriť krátky reklamný text na ľubovoľný produkt. 

Katedra každoročne pripravuje pre uchádzačov aj prípravný kurz, na ktorom si s tebou profesori a profesorky do detailov prejdú jednotlivé zadania. Pre bližšie informácie o termíne prípravného kurzu a prijímacích skúškach sleduj web kamako.sk/uchadzaci/bakalarske-studium/. 

Dôležité je taktiež spomenúť, že pri prijímacom konaní na katedre marketingovej komunikácie na Univerzite Komenského sa maturitné ani stredoškolské výsledky nezohľadňujú. 

Presný dátum dňa otvorených dverí fakulta ešte nezverejnila. Minulý rok sa DOD konalo 22. januára. Pre viac informácií o prijímacích skúškach a o DOD sleduj stránky kamako.sk  alebo fphil.uniba.sk.

#Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF)

Filozofická fakulta (FF UKF) – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy – Bakalársky študijný program: Marketingová komunikácia a reklama 

Prihlášku je možné podať v elektronickej alebo papierovej forme. Poplatok za elektronickú prihlášku je 25,00 eur a za papierovú prihlášku je to o 5 eur viac. Termín, dokedy je potrebné podať prihlášku, univerzita ešte nezverejnila. Minulý rok to bolo do 30. apríla.

Prijímacia skúška pozostáva z nasledovných okruhov:

 • Predpokladový test (psychodiagnostický test) – ide o obrázkový test, ktorý preverí tvoju schopnosť nachádzať podobnosti a rozdiely v jednotlivých vzoroch. Trvá približne 30 minút.
 • Test tvorivosti – dostaneš test, v ktorom budú načrtnuté rôzne tvary a tvojou úlohou bude pridaním čiar vytvoriť zaujímavé predmety alebo obrázky, prípadne doplniť originálny názov. Test trvá 5 minút.
 • Talentová skúšky z výtvarnej tvorivosti (koláž) – opäť dostaneš určitú tému, pre ktorú budeš musieť vytvoriť plagát, a to technikou koláže na výkres formátu A3. Čas na dokončenie tejto úlohy je 120 minút. 

Dôležité je spomenúť, že pri bodovom hodnotení prijímacej skúšky katedra zohľadňuje aj tvoj prospech na strednej škole.

Presný dátum dňa otvorených dverí fakulta ani katedra ešte nezverejnili. Minulý rok sa DOD konalo 17. februára. Pre viac informácií o prijímacích skúškach či o DOD sleduj stránky www.ff.ukf.sk alebo www.kmkr.ff.ukf.sk.

#Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)

Fakulta masmediálnej komunikácie – Bakalársky študijný program: Marketingová komunikácia 

Termín podania prihlášky pre bakalárske štúdium je do 31. 3.2023. Primárne je potrebné používať elektronickú prihlášku. Výhodou je, že každý študent, ktorý vyplní prihlášku elektronicky, má nárok na znížený poplatok za prijímačky. Dôležité je tiež vedieť, že v jednom akademickom roku si môžeš podať len jednu prihlášku.

Prijímacie skúšky sa skladajú z dvoch testov:

 • Prvý test je zameraný na všeobecný prehľad a znalosť mediálnej problematiky.
 • Druhý test je z cudzieho jazyka.

Poplatok za prijímacie konanie je 40 €. Prijímačky nemusíš absolvovať, ak tvoj študijný priemer je do 1,50 alebo ak sa hlásiš na externé štúdium. Ak sa chceš lepšie pripraviť na prijímačky, môžeš si kúpiť knižku Príručka pre uchádzača, ktorá ti pomôže s prípravou na test.

Deň otvorených dverí sa bude konať vo februári 2023. Presný dátum fakulta masmediálnej komunikácie ešte nezverejnila. Viac informácií o DOD, ale aj o prijímacom konaní zistíš na stránke fmk.sk

#Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu – Bakalársky študijný program: Obchodný manažment a marketing 

Termín podania prihlášky pre bakalárske štúdium je do 31. 3.2023. K príhláške je potrebné zaslať štruktúrovaný životopis, doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a úradne overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške. V prípade že, využiješ možnosť elektronickej prihlášky, je nevyhnutné ju vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami poslať na adresu fakulty.  

Prijímacie konanie

Na fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu sa prijímacie konanie nekoná. Prijatí budú všetci tí uchádzači o štúdium, ktorí sa umiestnia v poradí od najlepšieho výsledku do stanoveného počtu uchádzačov podľa kapacít fakulty. Poradie uchádzačov bude vytvorené na základe aritmetických priemerov známok z maturitného vysvedčenia s možnosťou započítania bonusov (bonus za test SCIO, za účasť na ekonimockej olympiáde).

Presný dátum dňa otvorených dverí fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu ešte nezverejnila. Viac informácií o DOD, ale aj o prijímacom konaní zistíš na stránke https://www.studujmanazment.sk/ alebo https://www.unipo.sk/.

Česká republika

#Karlova Univerzita v Prahe

Fakulta sociálnych vied – Katedra marketingovej komunikácie a PR

Prihlášku je možné podať v elektronickej alebo papierovej forme. Termín, dokedy je potrebné podať prihlášku, fakulta ešte nezverejnila. Minulý rok bol termín na podanie prihlášky do 28. februára.  

Prijímacie skúšky sa delia na dve kolá:

 • Prvé kolo predstavujú testy SCIO zo všeobecných študijných predpokladov (OSP) a angličtiny. Viac informácií o prípravných kurzoch a termínoch nájdeš na www.scio.sk.
 • Druhé kolo je ústny pohovor, na ktorý je potrebné priniesť motivačný list, CV a zoznam literatúry. Ten by mal obsahovať aspoň 10 kníh, z toho by mali byť najmenej 3 knihy z odboru. Pokiaľ ťa zaujal nejaký marketingový podcast či film, neboj sa ho tiež napísať na zoznam. O dielach, ktoré si si vybral, budete viesť rozhovor.

Súčasťou druhého kola je aj otázka, ktorú si na konci vyžrebuješ. Môže sa týkať v podstate čohokoľvek, zvyčajne však súčasného diania, politiky, kultúry, ale aj marketingu a PR. 

Dátum dňa otvorených dverí fakulta ešte nezverejnila. Pre viac informácií o termíne podávaní prihlášok a DOD sleduj stránky iksz.fsv.cuni.cz alebo www.mkpr.cz

#Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne

Fakulta multimediálních komunikací (Fakulta multimediálnej komunikácie) – Študijný program: Marketingová komunikácia

Termín podania prihlášky pre bakalárske štúdium je do 31. 3. 2023.

Podmienkou pre prijatie je úspešné zvládnutie prijímacej skúšky a predloženie dokladu o dosiahnutí stredoškolského vzdelania s maturitou.  Uchádzači o kombinovanú formu štúdia musia ešte doložiť potvrdenie o najmenej dvojročnej praxi v odbore spolu so štruktúrovaným životopisom.

Prijímacia skúška má písomnú formu a skladá sa z týchto častí:

 • skúška všeobecných znalostí (história, spoločenské vedy, filozofia, dejiny umenia a kultúry, súčasný kultúrny život, politika, ekonomika a podnikanie, spoločenský život, médiá)
 • skúška kreativity a logického myslenia

Trvanie písomnej skúšky je 90 minút. Prijímacia skúška sa bude konať prezenčnou formou v júni 2023.

Deň otvorených dverí sa bude konať 11. 11. 2022 a 26. 1. 2023. Pre viac informácií o prijímacom konaní a DOD sleduj stránku fmk.utb.cz alebo Facebook a Instagram univerzity.     

Prehľad vysokých škôl so zameraním na marketing či marketingovú komunikáciu

#Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta (FiF UK) – Katedra marketingovej komunikácie

#Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta (FF UKF) – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy –  Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama 

#Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) – Študijný program: Marketingová komunikácia

#Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu – Bakalársky študijný program: Obchodný manažment a marketing 

#Karlova Univerzita v Prahe – Fakulta sociálnych vied – Katedra marketingovej komunikácie a PR

#Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne – Fakulta multimediálnych štúdií – Študijný program: Marketingová komunikácia


Schooltag, to sú zaujímavo spracované podcasty stredoškolských predmetov, ale aj tipy na učenie.

Zdroj: hashtag.sk, www.mediaguru.cz
Odporúčame