KVÍZ – Maturita 2018: Slovenský jazyk a literatúra: Dokázal by si úspešne zmaturovať zo slovenčiny?

Photo by Ben Mullins on Unsplash

#Na maturitu sa treba poriadne pripraviť. Svoje znalosti zo slovenského jazyka a literatúry si môžeš overiť v teste, ktorý bol súčasťou maturity 2018. Ukáže ti, kde máš medzery, a čo by si mohol ešte zlepšovať. Takto si môžeš svoje vedomosti kedykoľvek otestovať na nečisto, čo ti môže uľahčiť samotný proces učenia. Želáme ti veľa šťastia pri teste.

Za klasické texty sú v prvom odseku ukážky 1 považované:
zmaturuj.zones.sk
Petrarcove básne
Vasariho diela
staroveké texty
stredoveké texty

Správne!

Nesprávne!

Pojem naturalizmus použila autorka v druhom odseku ukážky 1 na označenie
filozofického a literárneho smeru, ktorý sa vyčlenil z realizmu
verného zobrazenia reálneho, všedného v umení
literárneho smeru hlásajúceho návrat k prirodzenému životu
pestovania umenia ako záľuby bez odborných poznatkov

Správne!

Nesprávne!

K starovekým spisovateľom patrí
H. Gavlovič
Sofokles
Molière
F. Petrarca

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti sú uvedené správne slová patriace do textu ukážky 1?
zmaturuj.zones.sk
Západoeurópskeho, raného, resp., talianskym, v jeho, tímito
Západoeurópskeho, ranného, rsp., talianským, vo svojej, týmito
západoeurópskeho, raného, resp., talianskym, vo svojej, týmito
západoeurópskeho, ranného, rsp., talianským, v jeho, tímito

Správne!

Nesprávne!

Ktorý slohový postup prevláda v ukážke 1?
zmaturuj.zones.sk
informačný
opisný
rozprávací
výkladový

Správne!

Nesprávne!

Ktoré literárne obdobie charakterizuje ukážka 1 a zároveň jeho názov patrí na zakryté miesto v jej prvom odseku:
zmaturuj.zones.sk
renesancia
barok
klasicizmus

Správne!

Nesprávne!

Napíšte názvy všetkých diakritických znamienok v nasledujúcej vete. Neskôr Erazmus Rotterdamský s nadšením privítal prvé preklady klasických textov
a „čistejšiu literatúru“.
vokáň, dĺžeň, mäkčeň
bodka, interpunkčné znamienka

Správne!

Nesprávne!

Napíšte názov literárneho obdobia, ktoré nadviazalo v 17. storočí na ideály gréckej a rímskej literatúry.
klasicizmus
baroko
renesancia

Správne!

Nesprávne!

Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 2?
zmaturuj.zones.sk
Dcéra sa za svoju podráždenú matku hanbí.
Matka sa hanbí za oblečenie svojej dcéry.
Dcéra chápe, prečo je z nej matka nervózna.
Matka chápe, prečo jej dcéra chodí zhrbená.

Správne!

Nesprávne!

Ktoré zámeno predstavuje iný druh ako zvyšné tri?
nič
nejaký
nikým
žiadne

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti nie je uvedené pomnožné podstatné meno z ukážky 2?
zmaturuj.zones.sk
do sandálov
na pančucháče
na prsiach
k ústam

Správne!

Nesprávne!

Ktoré vetné sklady sa nachádzajú v nasledujúcej vete z ukážky 2Pozerám sa na seba jej očami.
zmaturuj.zones.sk
1 prisudzovací sklad, 2 určovacie sklady a 1 priraďovací sklad
1 prisudzovací sklad, 4 určovacie sklady.
1 prisudzovací sklad, 1 určovací sklad a 2 priraďovacie sklady.
1 prisudzovací sklad, 3 určovacie sklady.

Správne!

Nesprávne!

V ktorej vete prichádza k znelostnej asimilácii/spodobovaniu typu
neznelá spoluhláska + znelá spoluhláska = pri výslovnosti 2 znelé spoluhlásky?
Radšej som však pozadu.
Oči jej nebezpečne blýskajú.
Niečo sa jej znepáči a odletí.
Pani s dorastajúcou slečnou

Správne!

Nesprávne!

Vypíšte z prvého odseku ukážky 2 prístavok
zmaturuj.zones.sk
dotieravá potvora
k ústam

Správne!

Nesprávne!

Ktorý druh viet podľa modálnosti/obsahu použila v ukážke 2 postava matky?
zmaturuj.zones.sk
rozkazovacie (vety)
hovorové vety
súvetia

Správne!

Nesprávne!

Vypíšte z druhého odseku ukážky 2 jednu vokalizovanú predložku.
zmaturuj.zones.sk
so/vo
pred

Správne!

Nesprávne!

Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 3?
zmaturuj.zones.sk
Autor naznačuje, že hudba poskytuje mladým únik pred všednosťou dňa.
Autor odhaľuje, že ulica sa stáva pre mladých miestom úkrytu pred povinnosťami.
Básnik vymenúva dôvody, ktoré spôsobili tápanie mladých v odľudštenom svete.
Básnik odsudzuje tých mladých ľudí, ktorí rezignovali na hľadanie pravdy.

Správne!

Nesprávne!

Ktorý umelecký prostriedok obsahuje štvrtá strofa básne?
zmaturuj.zones.sk
metaforu
anaforu
prirovnanie
personifikáciu

Správne!

Nesprávne!

Ktorý postoj mladých k realite vyjadruje básnik v tretej strofe básne?
zmaturuj.zones.sk
nerozhodnosť
odovzdanosť
vzdor
apatiu

Správne!

Nesprávne!

V ktorých veršoch z ukážky 3 vyznievajú mladí ľudia ako hrdinovia dnešných dní?
zmaturuj.zones.sk
majú svoje pravdy, tým vždy uverím
tak trocha poslední čo zostanú, keď svet do tmy sa skrýva
pod lampou sa skrývajú do kože silákov
dospelým sú smiešni, dospelí sú smiešni im

Správne!

Nesprávne!

V ktorom z nasledujúcich slovných spojení sa nachádza epiteton?
zmaturuj.zones.sk
dlhá pasáž
chlapčenských snov
pod rozbitou lampou
záhadných diaľok

Správne!

Nesprávne!

Vypíšte prvé slovo z verša, v ktorom sa básnik hlási k mladým ľuďom, o ktorých píše.
zmaturuj.zones.sk
Tým/tým
tím
dospelým

Správne!

Nesprávne!

Ktorý druh melódie sa uplatňuje v nasledujúcej vete? Kam ísť?
Klesavá/konkluzívna kadencia/ kadencia/uspokojivá končiaca melódia
hudobná kadencia
rýchla kadencia

Správne!

Nesprávne!

Vypíšte z ukážky 3 slovo označujúce zvuk.
zmaturuj.zones.sk
svetlom piesní
šumí

Správne!

Nesprávne!

Ústrednou témou dialógu rodiny v ukážke 4 je:
zmaturuj.zones.sk
spravodlivý hnev otca rodiny na vandalizmus ľudí.
umiestnenie starej mamy do sociálneho zariadenia.
otcov žiaľ nad mamičkiným osudom.
lúčenie sa starej mamy s členmi rodiny.

Správne!

Nesprávne!

Stvárnenie témy v ukážke 4 je
zmaturuj.zones.sk
realistické.
ironické až satirické.
alegorické.
naturistické až naturalistické.

Správne!

Nesprávne!

Pre ktorý z uvedených dôvodov sa nepodarilo členom rodiny v ukážke 4 zrealizovať ich zámery so starou mamou?
zmaturuj.zones.sk
Pre chlad a ľahostajnosť dnešných ľudí.
Pre bezcitnosť a ľahostajnosť šoféra sanitky.
Pre vysoký počet žiadateľov o prijatie.
Pre nevhodnosť starej mamy ísť za klientku ústavu.

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti je uvedené jednovýznamové slovo?
nevesta
rúčka
bozk
pamiatka

Správne!

Nesprávne!

V ktorej vete nie je podmet vyjadrený zámenom?
To je príšerné.
Tu čosi nepasuje.
Toto sa mi nezdá.
To som zvedavý.

Správne!

Nesprávne!

Ku ktorému jazykovému štýlu patrí slohový útvar/žáner prihláška?
k administratívnemu jazykovému štýlu
k náučnému (odbornému) jazykovému štýlu
k umeleckému jazykovému štýlu

Správne!

Nesprávne!

Ako sa nazýva realizácia dramatického diela na javisku?
inscenácia
opera
opereta

Správne!

Nesprávne!

Napíšte termín, ktorým sa označuje prehovor jednej postavy v dialógu.
monológ
dialóg
replika

Správne!

Nesprávne!

Ktorý slohový útvar/žáner predstavuje ukážka 5?
zmaturuj.zones.sk
pozvánku
recenziu
správu
oznam

Správne!

Nesprávne!

Prvý číselný údaj uvedený v druhom odseku ukážky 5 v zátvorke označuje
zmaturuj.zones.sk
zaradenie Kremnice medzi európske banícke mestá.
začiatok festivalovej tradície v meste Kremnica.
rok povolenia vyrábať v meste mincové produkty.
zrod prvého celoslovenského festivalu.

Správne!

Nesprávne!

Ktoré slovo sa od ostatných líši počtom slabík?
deformáciám
kategóriách
profesionálny
akadémia

Správne!

Nesprávne!

V ktorej príručke sa dá overiť, či má slovo akcia viac významov?
v Lexikológii slovenského jazyka
v Krátkom slovníku slovenského jazyka
v Morfológii slovenského jazyka
v Pravidlách slovenského pravopisu

Správne!

Nesprávne!

Ktorý z nasledujúcich názvov z ukážky 5 je zároveň súčasťou frazeologizmu?
zmaturuj.zones.sk
Kremnické gagy
Zlatý gunár
Trafená hus
Ulička slávnych nosov

Správne!

Nesprávne!

Ktorý slohový postup využíva autor v ukážke 5?
zmaturuj.zones.sk
rozprávací (slohový postup)
informačný (slohový postup)

Správne!

Nesprávne!

Vypíšte z tretieho odseku ukážky 5 slovo, ktorým autor obrazne pomenoval vystúpenia účinkujúcich.
zmaturuj.zones.sk
trofeje
zveriniek

Správne!

Nesprávne!

Vypíšte z podfarbenej časti ukážky 5 prídavné meno, v ktorom sa uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení.
zmaturuj.zones.sk
kremnický
európskeho/európsky

Správne!

Nesprávne!

Čo podľa Matúša Jančuru podmieni cenovú korekciu v nasledujúcom období?

zmaturuj.zones.sk
Ochota kupujúcich priplatiť si za lepšiu lokalitu výstavby
Rast cien nehnuteľností vo veľkých mestách o 10 percent
Navýšenie cien nehnuteľností na úroveň roku 2008.
Upravenie priemeru cien nehnuteľností na sumu 1 852 eur/m2.

Správne!

Nesprávne!

NARKS v ukážke 6 je
zmaturuj.zones.sk
skratka
značka
skratkové slovo
odvodené slovo

Správne!

Nesprávne!

Ktoré z nasledujúcich slovných spojení z ukážky 6 je združeným pomenovaním?
zmaturuj.zones.sk
nedokončený projekt
rast cien
úroková sadzba
silný dopyt

Správne!

Nesprávne!

V ktorých rokoch bol podľa ukážky 6 zaznamenaný najväčší medziročný pokles cien nehnuteľností?
zmaturuj.zones.sk
2004/2005
2006/2007
2009/2010
2008/2009

Správne!

Nesprávne!

Ktorá možnosť predstavuje začiatok vsuvky v ukážke 6?
zmaturuj.zones.sk
ktorí
ako sú
čiže
ako sme

Správne!

Nesprávne!

V ktorom roku podľa ukážky 6 prvýkrát vzrástla priemerná cena nehnuteľností nad 1 200 € za m2?
2008
2007
2009

Správne!

Nesprávne!

Vypíšte z ukážky 6 slovo, ktoré v nej obrazne pomenúva dopyt (ľudí po nehnuteľnostiach)
zmaturuj.zones.sk
zvyšovanie cien
strop
hlad (Slovákov)

Správne!

Nesprávne!

Vypíšte z ukážky 6 cudzie slovo, ktoré použil autor na označenie hustého osídlenia na vymedzenej ploche.
zmaturuj.zones.sk
aglomeráciách/aglomerácia
trh novostavieb

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti z ukážky 7 sa nenachádza frazeologizmus?
zmaturuj.zones.sk
tu čosi nie je s kostolným poriadkom
pijan nie je na nič súci
otráviť červíka pol pohárikom vodky
začal držať prísnu a nekonečnú kázeň

Správne!

Nesprávne!

Čím sa završuje príbeh diela Kapitánova dcéra?
zmaturuj.zones.sk
Porážkou kozáka Pugačova a jeho prívržencov
Svadbou Petra Griňova s Máriou Ivanovnou
Návštevou Márie Ivanovny u cárovnej Kataríny
Potrestaním Švabrina za jeho nemorálne skutky

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti je uvedené priraďovacie zlučovacie súvetie?
Prosím Ťa, pošli mi po tomto chlapcovi sto rubľov
Ale Saveľjiča sa bolo ťažko striasť, keď už raz začal držať kázeň
Rob, čo chceš, pán urodzený
Zatváril som sa ľahostajne, obrátil som sa k Saveľjičovi

Správne!

Nesprávne!

Ruský jazyk patrí do rovnakej skupiny slovanských jazykov ako
bulharčina
poľština
chorvátčina
ukrajinčina

Správne!

Nesprávne!

Ktorá postava je v diele Kapitánova dcéra rozprávačom?
zmaturuj.zones.sk
dcéra kapitána Mironova Máša
syn šľachtica Griňova Peter
Petrov priateľ Ivan Ivanovič Zurin
kozák Jemeľjan Ivanovič Pugačov

Správne!

Nesprávne!

Do ktorého literárneho smeru sa zaraďuje prevažná časť tvorby A. S. Puškina?
do klasicizmu
do romantizmu

Správne!

Nesprávne!

Vypíšte z prvého odseku ukážky 7 dvojhlásku, ktorá je znázornená jednou grafémou.
ô
ia

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti je vyjadrená idea, za ktorú bojovali zvieratá v ukážke 8?

zmaturuj.zones.sk
Právo jednotlivca na dobre platenú prácu.
Výsada byť príslušníkom veľkého národa.
Nárok na rovnoprávne postavenie v spoločnosti.
Podpora súkromného podnikania v štáte.

Správne!

Nesprávne!

Čo zásadné sa udialo v živote zvierat v ukážke 8?
zmaturuj.zones.sk
Vybudovanie Zvieracej farmy vytvorilo základ lepšej budúcnosti
Zvieratá sa zbavili jediného nepriateľa – Človeka
Na produkcii potravín sa podieľali všetky zvieratá vlastnou prácou
Zvieratám sa podstatne zmenili životné podmienky

Správne!

Nesprávne!

Dielo Zvieracia farma je podobne ako bájka založené na nepriamom pomenovaní skutočnosti, teda na
zmaturuj.zones.sk
alegórii
asociácii
kontraste
hyperbole

Správne!

Nesprávne!

Prvé dva odseky ukážky 8 majú znaky
zmaturuj.zones.sk
agitačnej reči
slávnostného príhovoru
prednášky
referátu

Správne!

Nesprávne!

Ktoré z nasledujúcich slov zo štvrtého odseku ukážky 8 je časticou?
zmaturuj.zones.sk
veľmi
aspoň
pokiaľ
no

Správne!

Nesprávne!

Napíšte skloňovacie vzory podstatných mien označujúcich zvieratá, ktoré sa nachádzajú
v treťom odseku ukážky 8 v pluráli.
chlad
Zvieracia farma
dievča, dub

Správne!

Nesprávne!

Napíšte genitív singuláru slova česť.
česti
cti

Správne!

Nesprávne!

Vypíšte z posledného odseku ukážky 8 základnú číslovku.
zmaturuj.zones.sk
jedinou/jediná
dva

Správne!

Nesprávne!

Zdieľajte kvíz pre prezretie vyhodnotenia

Subscribe to see your results

Maturita 2018: Slovenský jazyk a literatúra: Dokázal by si úspešne zmaturovať?

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Zdroj: © Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Odporúčame